2015-03-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia
ul. Gen. Grota Roweckiego 9 63-900 Rawicz
tel. + 48 65 546 39 53
e-mail: mgow@rawicz.pl
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia jest czynny od poniedzialku do piątku od 7.00 do 19.00
Kierownik Ośrodka: Ewa Kochan
Kierownik przyjmuje interesantów w piątki w godzinach od 10.00 do 12.00
 

 
W dniu 25.06.2003r. uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz zmieniono nazwę jednostki z Miejsko - Gminne Centrum Profilaktyki Alkoholowej na Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia. Ośrodek działa na podstawie statutu. Szczegółowe zadania Ośrodka zawarte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Głównym zadaniem Ośrodka Wsparcia jest pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Ośrodek udziela również pomocyrodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Pomoc ta udzielana jest jedynie osobom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Rawicz.
 
ŚWIADCZENIA W OŚRODKU MAJĄ CHARAKTER NIEODPŁATNY.
 
 
OŚRODEK ZAPEWNIA:
 
- poradnictwo rodzinne
- długoterminową terapię indywidualną i grupową
- pracę z dziećmi niedostosowanymi społecznie
- diagnozowanie i opiniowanie poszczególnych przypadków
- diagnostykę psychologiczną dot. zespołów uzależnień alkoholowych i narkotycznych
- diagnostykę przemocy
- psychoterapię indywidualną
- porady prawne
 
Realizację  powyższych zadań zapewniają trzej specjaliści oraz dwunastu pedagogów prowadzących świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci oraz pracownicy Ośrodka. Poradami rodzinnymi zajmuje się psycholog pani Agnieszka Pierzchała. W Ośrodku zajmuję się terapią prowadzoną z osobami współuzależnionymi, rodzicami dzieci z problemami niedostosowania społecznego. Pomoc psychologiczno - terapeutyczną dla osób uzależnionych zapewnia psycholog terapeuta pan Błażej Pierzchała. Terapia edukacyjno - terapeutyczna prowadzona jest indywidualnie.
Porady prawne udzielane są w Ośrodku przez radcę prawnego panią Beatę Aszkiełowicz. Do porad prawnych należy pomoc w tworzeniu wniosków  alimentacyjnych do sądu oraz poradnictwo w szerokim zakresie dotyczącym przemocy w rodzinie i leczeniu osób uzależnionych.
 
W Miejsko - Gminnym Ośrodku Wsparcia funkcjonuje 5 świetlic socjoterapeutycznych, do których uczęszcza 55 dzieci. Zadaniem świetlic jest praca indywidualna z dziećmi niedostosowanymi społecznie. Dzieci te korzystają z różnego rodzaju pomocy, począwszy od odrabiania  zajęć lekcyjnych, terapii, gier i zabaw oraz posiłku. Korzystają one również z wypoczynku letniego i zimowego. Wychowankowie  świetlic uczestniczą w wycieczkach, które pozwalają im poznawać ciekawe miejsca. Dla dzieci organizowane są różnego rodzaju imprezy rozrywkowe takie jak: baliki, spotkania teatralne, festyny i inne imprezy kulturalne. Organizowane są również spotkania z przedstawicielami policji, psychologiem.
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia zapewnia również terapię dla dzieci i młodzieży nieobjętych działaniem świetlicy  socjoterapeutycznej, które powinny uczestniczyć w zajęciach świetlicy. Biorą one udział w imprezach, wypoczynku letnim i zimowym organizowanym przez Ośrodek. Poza tym Ośrodek prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Działania te pozwalają na nabycie przez uczestników umiejętności chroniących przed uzależnieniami. Poza tym organizowane są spotkania profilaktyczne dla rodziców.
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych takimi jak: Poradnia Odwykowa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa i Sąd.
Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia realizuje zadania wynikające ze statutu i pomaga wszystkim, którzy tej
pomocy potrzebują.
 
DYŻURY SPECJALISTÓW:
 
PSYCHOLOG
poniedziałek 13:30 - 18:00
czwartek 12:00 - 16:00
Błażej Pierzchała
 
PRAWNIK
wtorek  15:30 - 16:30
czwartek 15:30 - 16:30
Beata Aszkiełowicz
 
PSYCHOLOG
środa 16:00 – 19:00
Ewelina Trawka
 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dorota Wysocka - Rapior przyjmuje w Miejsko - Gminnym Ośrodku Wsparcia
Poniedziałek 13:00 - 16:00
środa 10:00 - 13:00
piątek 10:00 - 13:00
nr tel.   519 518 593
 
Adresy pomocne przy poszukiwaniu pomocy:
 
Stowarzyszenie "Zgoda na Trzeźwość"
Ul. Mikołajewicza 12
63 - 900 Rawicz
tel. (065) 545 46 37
 
Dyżury
wtorek  17.00 - 20.00
środa   10.00 - 12.00
           17.00 - 20.00
piątek   17.00 - 20.00
 
Spotkania grup
Grupa AA
Grupa Al - ANON
Poniedziałek godz.18.00
czwartek godz. 18.00
Ul. Mikołajewicza 12
63 - 900 Rawicz